Project List

 • All in
Masaaki Kuwabara
Masaaki Kuwabara
 • 達成率 30.4%
 • 贊助總額 303,900 日元
 • 結束 0
查看項目
 
 • All in
 • 觀光
 • 訪日觀光
匠工房
takumi-kobo
 • 達成率 80%
 • 贊助總額 240,000 日元
 • 結束 0
查看項目
 
 • All in
Hiroaki Hamada
濱田裕章先生(株式會社龍名館)
 • 達成率 7.2%
 • 贊助總額 217,000 日元
 • 結束 0
查看項目
 • All or Nothing
Kazuki Teruya
Kazuki Teruya
 • 達成率 14%
 • 贊助總額 139,500 日元
 • 結束 0
查看項目
 • All or Nothing
Akio Nagayama
Akio Nagayama
 • 達成率 13.5%
 • 贊助總額 135,000 日元
 • 結束 0
查看項目
 • All or Nothing
Azusa Ihara
Azusa Ihara
 • 達成率 12.3%
 • 贊助總額 123,000 日元
 • 結束 0
查看項目
 • All in
Keisuke Ishikawa
Keisuke Ishikawa
 • 達成率 33.6%
 • 贊助總額 100,700 日元
 • 結束 0
查看項目
 • All or Nothing
Hiroyuki Kishida
Hiroyuki Kishida
 • 達成率 21.2%
 • 贊助總額 106,000 日元
 • 結束 0
查看項目
 • All in
Nakoji 名古路(なこじ)コーポレーション
Nakoji 名古路(なこじ)コーポレーション
 • 達成率 24.7%
 • 贊助總額 74,100 日元
 • 結束 0
查看項目
 • All or Nothing
Kazumi Miyazaki
Kazumi Miyazaki
 • 達成率 7.1%
 • 贊助總額 71,000 日元
 • 結束 0
查看項目
 • All or Nothing
Kentaro Tatsuguchi
龍口健太郎先生(株式會社凌藝舍)
 • 達成率 11.8%
 • 贊助總額 59,000 日元
 • 結束 0
查看項目
 • All in
Isao Uno
Isao Uno
 • 達成率 10.7%
 • 贊助總額 32,000 日元
 • 結束 0
查看項目
TOP